בקשה ליישוב סכסוך

כאשר בעל או אישה החליטו כי ברצונם להתגרש מבן/ת זוגן/ם אולם אין ברצונם להתחיל ב"מלחמת עולם" בבית משפט, קיימת בפניהם אופציה רכה יותר, בדמותה של בקשה ליישוב סכסוך.

מהי בקשה ליישוב סכסוך? 

זוהי בקשה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ובה הצד שפנה מודיע לבית המשפט כי קיים סכסוך בין בני הזוג. בבקשה על האישה או הבעל לפרט ולנמק בתמציתיות את הרקע לסכסוך ואופיו וכן לבקש את סיועו של בית המשפט לענייני משפחה לסיים את הסכסוך בדרכי שלום.

 

 

וזו לשון החוק:

 "258כ.(א)בן זוג רשאי להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך עם בן זוגו להפניה ליחידת הסיוע (להלן — בקשה ליישוב סכסוך)

(ב) בקשה ליישוב סכסוך תוגש לפי טופס 26ב, ויצורף לה טופס 26א מאומת בתצהיר.

(ב1)הוגשה בקשה ליישוב סכסוך, רשאי בית המשפט להפנות את בני הזוג ליחידת הסיוע כאמור בתקנה 258יט או להפנותם, בהסכמתם, לייעוץ או לפישור.

(ג) הגשת בקשה ליישוב סכסוך תיחשב כהגשת תובענה נגד בן הזוג האחר בכל העניינים המפורטים בתקנה 258ז(1) עד (3), ובלבד שהעניין נובע מהקשר שביניהם כבני זוג.

(ד) בן זוג שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לא יגיש נגד בן זוגו בקשה נוספת ליישוב סכסוך בתוך שנה מיום הגשת הבקשה הקודמת. 258

כא. (א) סירב בן הזוג האחר להופיע בפני יחידת הסיוע ונמסרה על כך הודעה בכתב לפי סעיף 5(ג) לחוק או פגה תקופת עיכוב ההליכים, לפי תקנה 258יט(ג), יורה בית המשפט

על חידוש ההליכים בפניו; הייתה ההפניה ליחידת הסיוע על פי בקשה ליישוב סכסוך, יורה בית המשפט לבן הזוג שהגיש את הבקשה להגיש כתב תביעה כאמור בתקנה 258ז,

בתוך שלושים ימים.

(ב) הוגש לבית המשפט כתב תביעה כאמור יראו אותו כאילו הוגש במועד הגשת הבקשה ליישוב הסכסוך; לא הוגש כתב תביעה – תימחק הבקשה.

 

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט לענייני משפחה מפנה את הצדדים ל"יחידת הסיוע", שהינה יחידה טיפולית היושבת בסמיכות לבית המשפט לענייני משפחה ומכילה עובדים סוציאליים, ופסיכולוגים, אשר מטרתם לעזור לצדדים לפתור את המחלוקות הקיימות ביניהם. אנשי הטיפול בודקים האם ניתן לגשר בין הצדדים ולהגיע להסכמות או שיש צורך בהכרעה שיפוטית בעניינם. מדובר בהליך שיכול להתקיים רק בהסכמה ושיתוף פעולה של שני בני הזוג.

 

לצורך מיצוי ההליך, בית המשפט לענייני משפחה מעכב את ההליכים בתיק ל- 30 יום, כך שבעצם כל מסמך אשר יוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ע"י מי מהצדדים, במהלך 30 הימים בהם עוכבו ההליכים, יהיה חסר תוקף.

 

היתרון בבקשה ליישוב סכסוך הוא שכל התביעות אשר יוגשו על ידי הצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, לאחר שהמשא ומתן ביחידת הסיוע עלה על שרטון, יחשבו כאילו הוגשו במועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. משמע, אם הבקשה ליישוב סכסוך הוגשה לפני שהצד השני הגיש תביעות בבית הדין הרבני, הסמכות תהיה לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת בתנאי שאם חלפו 30 הימים תוגש תביעה מתאימה מפורטת ומנוסחת על ידי עורכי דין - אז מועד ההגשה ייחשב כמועד ההגשה המקורי.

 

נובע מכך, שגם אם אחד מהצדדים הגיש תביעות לבית הדין הרבני בפרק זמן זה, בכל מקרה יחשב הצד השני, אשר הגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה, כמי שהקדים אותו והסמכות לדון בכל העניינים תהיה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

השארת תגובה